Igor Barchenko (ed.):

Problemy ispolnenia nakazanii
v
Respublike Belarus v kontexte
gumanizacii ugolovnoi politiki

Translation of documents from
English by
V.A. Kurochkin and S.V. Privitok,
from Polish by A.M. Tishuk

Humanitarian Initiative Centre
Minsk 2002