Les Beley

Lichie 90-ye.
Liubov i nenavist v Užhorodi
© Les Beley
Tempora, Kyiv 2014

Translation from Ukrainian into Belarusian by
Lida Naliŭka:

   Likhia dzheviadnostyia:
Liuboy i nianavists y Uzhgaradze

Lohvinau
Minsk 2017
ISBN 978-609-8213-04-1