Bora Ćosić

Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji

Stubovi Kulture Biblioteka Minut, Beograd 2000

Translation from Croatian into Polish by
Danuta Ćirilić-Straszyńska:

Rola mojej rodziny w światowej rewolucji

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2002
ISBN 83-87391-65-4