Alex Dziarnovich (ed.)

Censura v savetskoy Belarusi Principy funkcionavania i shlachy peraadolennia (Censorship in Soviet Belarus) Modern History Archive Vol. XII

© Athaeneum 2005
© Oleg Dziarnovich
Athenaeum
Minsk 2005
ISBN 985-6374-07-3