Péter Zilahy

Az utolsó ablakzsiráf

Ab Ovo, Budapest, 1998

Translation from Hungarian into
Bulgarian by
Stefka Ruskova Hrussanova:

Posledniam prozoretz – zhiraf

Izdatelstvo Polis
Sofia, 2001
ISBN 954-90375-6-8