Nathalie Clayer

Aux origines du nationalisme albanais
La naissance d’une nation majoritairement musulmane
en Europe
© Éditions Karthala, Paris 2007

Translated from the French into the Albanian by
Artan Puto:

Në fillimet e nacionalizmit shqiptar
Lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë

Botime Përpjekja
Tirana 2009

ISBN 978-99956-786-0-9