Maciej Czerwiński 

 Semiotyka dyskursu hystorycznego.
Chrowackie i serbskiesyntezy
 dziejów narodu
© Maciej Czerwiński & Wydawnictwo
Universytetu Jagellońskiego. Kraków 2012

Polish – Croatian translation by
Neda Pintarić:

Naracije i znakovi.
Hrvatske i srpske sinteze
nacionalne povijesti

Srednja Europa
Zagreb 2015

ISBN 978-953-7963-22-4