Fitzroy Maclean

Eastern Approaches

Text copyright © Fitzroy Maclean, 1949
All rights reserved
First published by Penguin Books Ltd, London 1949

Translation from English into Albanian by
Aleksandër Koli:

Pranë lindjes
Kujtime nga fronti në bashkimin Sovjetik
dhe në Jugosllavi 1937-1939

Ombra Publishing House
Tirana 2017

ISBN 978-9928-06-166-9