Aleksandr Solzhenitsyn

Bodalcya telyonok s dybom:
Ocherki litarturnoy zhizni
(The Oak and the Calf. Sketches of literary life in Soviet Union)

Translated into Bulgarian by
Boris Misirkov:

Reklo teleto deba da myshka.
Ochertsi ot literaturnaya zhivot

Fakel Ekspres
Sofia, 1998

ISBN: 954-9772-02-0