Jerzy Turonek

Modern History of Belarus

Selection of Works of Jerzy Turonek
Copyright © Jerzy Turonek
© Valery Bulgakov, Belarussian edition

Translation from Polish into Belarussian by
Valeria Zhdanovich:
Modernaja historia Belarusi

Institut Belarusistyki

Vilnius 2006
ISBN 978-80-86961-13-2