Vladimir Voinovich

Monumental Propaganda

Copyright © 2002 by V. Voinovich
Izographus Eksmo, Moscow 2002
Translation from Russian into Bulgarian by
Ivan Totomanov:
Monumentalnata propaganda
Fakel Ekspres /
Izdatelska kuča Janet
Sofia 2005
ISBN 954-9772-33-0 Fakel
ISBN 954-491-211-8 Zhanet