Robert Walser

Berlin gibt immer den Ton an
Kleine Prosa aus und über Berlin
With a preface by Susan Bernofsky
© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006
Preface copyright © 2012 Susan Bernofsky

German – Albanian translation by
Admira Poçi:

Histori nga Berlini

Aleph
Tirana 2018

ISBN 978-9928-4499-6-2