Miroslav Shkandriy

Jews in Ukrainian Literature: Representation and Identity
© Miroslav Shkandriy, 2019

English-Ukrainian translation by
Nataliya Komarova:

Evreï v ukraïnskiy literaturi. Sobrazhennya ta identichist’

Dukh i litera
Kiev 2019

ISBN 978-966-378-667-4