Zygmunt Bauman and Leonidas Donskis

Liquid Evil
© Zygmunt Bauman and Leonidas Donskis, 2016
© Polity Press, 2016

English – Ukrainian translation by
Olexandr Butsenko:

Plinne zlo. Zhittya bez alternativ

Dukh i litera
Kiev 2017

ISBN 978-966-378-545-5