Ellen Hinsey

Magnetic North:
Conversations with Tomas Venclova

© Thomas Venclova and Ellen Hinsey

English – Ukrainian translation by
Viacheslav Tsyba:

Magnitna pivnich:
Besidi Elen Ginsi z Tomasom Ventslovoyu

Dukh i litera
Kiev 2017

ISBN 978-966-378-567-7