Nicholas Bethell
Robert Elsie & Bejtullah Destani (eds.)

The Albanian Operation of CIA and MI6 1949-1953:
Conversations With Participants in a Venture Betrayed
© Robert Elsie, Bejtulla Destani and Nicholas Bethell.

English – Albanian translation by
Enes Lekiqi:

Operacioni shqiptar i CIA-s dhe M16-it, 1949-1953:
Biseda me pjesëmarrës të një misioni të tradhtuar

Artini
Prishtina 2021

ISBN 978-9951-28-035-8