Andrzej Friszke

Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL
(Accommodation and Resistance.
Studies from the History of the Polish People’s Republic)
© Andrzej Friszke

Polish – Ukrainian translation by
Marta Boyanovska:

Pristosuvannya i opir.
Doslidzhennya z istoreiï Pol’shchi 1945-1980 rokiv

Dukh i Litera
Kiev 2017

ISBN 978-966-378-500-4