Noel Malcolm

Rebels, Believers, Survivors
Studies in the History of Albanians
© Noel Malcolm 2020

English – Albanian translation by
Ana Haxhi & Enes Lekiqi:

Rebelët, besimtarët, të mbijetuarit
Studime mbi historinë e shqiptarëve

Artini
Prishtina 2020

ISBN 978-9951-803-53-3