Bernd Fischer & Oliver Jens Schmitt

The Concise History of Albania
© Cambridge University Press 2022

English – Albanian translation by
Col Mehmeti:

Një histori pëmbledhur e Shqipërisë

Artini
Prishtina 2022

ISBN 978-9951-28-126-3