Icchokas Meras

Svitlo sered ruin; Na chomu trimazt’ya svit; Zhovta latka
(Under the Streetlight; What the World Rests On; The Yellow Patch)
© Vyturio leidykla © Icchokas Meras

Lithuanian – Ukrainian translation by
Natalia Trokhym:

Na chomu trimayet’sya svit

Dukh i litera
Kyiv 2022

ISBN 978-966-378-944-6