Noel Malcolm

Useful Enemies.
Islam and The Ottoman Empire in
Western Political Thought, 1450-1750
©Noel Malcolm 2019

English – Albanian translation by Col Mehmeti:
Armiq të dobishëm.
Islami dhe Perandoria Osmane në mendimin politik perëndimor (1450-1750)

Artini
Pristina 2023

ISBN 978-9951-28-230-7